Evaluering: Baby på vej (2018)

’Baby på vej’ er et 3-årigt projekt, som er forankret i Ringsted Kommunes sundhedstjeneste. Projektet er finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsen er gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse for at få viden om forældrenes oplevelse og udbytte af kursusforløbet ’Baby på vej’.

Der er anvendt en tematiseret interviewguide. Den er opbygget sådan, at deltagerne interviewes om, hvordan de har oplevet de enkelte dele af kurset, hvorledes de vurderer forløbet, og hvad de oplever at få ud af at deltage.

Under interviewet blev der spurgt ind til følgende temaer: 1. At få kendskab til og motivation for at deltage, 2. Kønsperspektivets betydning, 3. De professionelle omkring familien og i kursusforløbet, 4. De virkninger forældrene tilskriver kurset, samt 5. Deltagernes yderligere ønsker.

De interviewede oplevede følgende udbytte af forløbet:

  • Det er lettere at tale sammen om det, der optager én
  • Der er blevet talt om emner, som man ellers ikke ville tale om
  • Der er skabt øget refleksion
  • Ny viden om graviditet, børn og parforhold
  • Bedre kendskab til partneren
  • Større sikkerhed i at håndtere et spædbarn
  • Et skub, der giver en oplevelse af at have rykket sig på en måde, de selv synes er positiv