Opgaver for Sundheds- og Socialstyrelsen

Udført for Sundhedsstyrelsen

Udvikling og produktion af digital, pædagogisk vejledning til sundhedsplejen. Materialet er inspiration til hverdagslivet med det formål at styrke sunde mad- og måltidsvaner hos familier i en udsat position. Konceptet består af et bredt udvalg af virkemidler, som forventes at kunne nå målgruppen. Materialet supplerer den personlige kontakt med sundhedsplejersken i familier med børn fra otte måneder til tre år.
Læs mere her

Udført for Sundhedsstyrelsen

Udvikling af materiale til brug for sundhedsplejerskens ekstra besøg i familier i en udsat position og for samarbejdet med dagtilbud. Materialet anvendes i kommuner, der er bevilget midler fra puljen ‘Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage’ og skal bidrage til indhold og systematik i hjemmebesøgene og give inspiration i samarbejdet mellem pædagoger og sundhedsplejersker.
Læs mere her

Udført for Sundhedsstyrelsen

Litteraturstudie med henblik på at finde forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer i 0-6-årige børns liv, der har betydning for deres trivsel, og for deres kognitive, sociale og emotionelle udvikling. På baggrund af den indsamlede viden, har Sundhedsstyrelsen ønsket vores anbefalinger.
Læs mere her

Udført for Socialstyrelsen

Klar til barn er et kursuskoncept, der blev udviklet i samarbejde med Udviklingsforum, sundhedsplejersken.dk samt Teori og Metodecentret. Kurserne skal forberede forældrene på forældrerollen ved brug af forskellige pædagogiske redskaber, så de får lettere ved at håndtere deres barn – også i vanskelige situationer. Konceptet blev relanceret i 2011, hvor konceptet blev videreudviklet og nye materialer blev produceret.
Læs mere her

Opgaver i kommuner og regioner

Udført for Ringsted Kommune

Vi har evalueret projektet ’Baby på vej’, som er forankret i Ringsted Kommunes sundhedstjeneste og finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Evalueringen er gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse med det formål at få viden om forældrenes oplever af kursusforløbet ’Baby på vej’.
Læs mere her

Udført for Frederiksberg Kommune

‘Dit første barn’ er et koncept til forældreforberedelse, der består af i alt seks undervisningsgange. Fire af gangene er en let bearbejdet udgave af Socialstyrelsens program ‘Klar til barn’, som vi også har været med til at udvikle. Konceptet er udviklet med udgangspunkt i lokale ønsker og behov. VIVE har ved evaluering påvist signifikante, positive effekter på bl.a. parforholdet.
Læs mere her

Udført for Ringkøbing-Skjern Kommune

Barndommens Land er et trivsels-, sundhedsfremmende og alment forebyggende kursus. Forældrekurset er med til at skabe netværk forældrene imellem, styrke de lokale samfund samt bygge bro til kommunens øvrige tilbud. Forældre­kurset er et tilbud, der givet familierne større mulighed for selv at skabe det, de mener, er ‘det gode liv’.
Læs mere her

Opgaver for andre organisationer

Udført for Røde Kors

Vi har udviklet et modul til uddannelsen ’Medmenneskelighed i praksis’, der er Røde Kors’ grunduddannelse for frivillige ledere i psykosocial metode. Modulet skal give deltagerne en forståelse for, hvad vold i familien betyder for børn og voksne, samt hvordan de kan støtte både børn og mødre gennem konkrete aktiviteter.
Læs mere her

Opgaver i Grønland

Udføres for Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Der er i tæt samarbejde med en børnebogsforfatter og forskellige fagpersoner skrevet otte børnebøger. Til hver børnebog er et forældehæfte, som kan fortælle forældrene om temaet. Idéen stammer fra fagpersoner, som har efterlyst mere hverdagsnære børnebøger. Alle bøger og hæfter er dobbeltsprogede. Opgaven er udført i samarbejde med Rotary og Den Grønlandske Fond.
Læs mere her

Udføres for Selvstyret i Grønland

MANU er et landsdækkende forældrekursus, der tilbydes alle forældre, og har til formål at skabe samarbejde om børn og forældre på tværs af sektorer. Forældrekurset begynder først i graviditeten og slutter, når barnet fylder 5 år. MANU giver forældrene mulighed for sammen med andre forældre at overveje, hvordan de kan få et familieliv, som de trives med.
Læs mere her

Udført for Departementet for Sundhed

For Departementet for Sundhed har vi udarbejdet specialkoncepter målrettet kommende og nye forældre, som drikker alkohol eller bruger hash. Koncepterne er udviklet til den første jordemoderkonsultation, men andre faggrupper kan også bruge materialet som inspiration til, hvordan de kan kvalificere dialogen med forældrene, med det formål at motivere dem til at begrænse forbruget og om nødvendigt til at søge behandling.
Læs mere her

Udført for Selvstyret i Grønland

MANU Forældremøde er et koncept, som har fokus på at styrke de 0-6-årige børns udvikling og trivsel. Det kan bruges i daginstitutioner, på forældrecentre og andre steder, hvor børn og forældre har deres gang. Det er en hjælp til fagpersoner, især inden for daginstitutionsområdet, så de kan holde temabaserede forældremøder til gavn for forældre og børn.
Læs mere her

Udført for Det Grønlandske Sundhedsvæsen

MANU Borgermøde giver mulighed for at samle lokalsamfundet både i by og bygder, og sætte fokus på at skabe et godt og trygt miljø, der fremmer børns og unges sundhed, udvikling og trivsel. Formålet med borgermødet er at aktivere ressourcerne i lokalsamfundet og understøtte handlemuligheder og samarbejde mellem forskellige aktører.
Læs mere her

Årsopgørelse: Telefonrådgivning

Udført for Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Vi har udarbejdet en årsopgørelse for rådgivningstelefonerne Børnetelefonen, Familierådgivningen og selvmordsforebyggelsen Attavik i 2015, 2016 og 2017. Opgaven har givet sundhedsvæsenet indblik i de udfordringer, som fylder i børnefamilierne. Rådgivningstelefonerne er efterfølgende i 2018 blevet samlet i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold under navnet Tusaannga.

Vi løser opgaver i samarbejde med