“Man kan blive en bedre forælder af det …”

Marts 2022

Projektet Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud, som Center for Forældreskab har udviklet konceptet til, er blevet evalueret af NIRAS.

Baggrund: Sundhedsstyrelsen har fra 2019-2021 gennemført projektet ‘Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud’. Projektet har til formål at kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for børn i udsatte positioner og sårbare familier i de vigtige første leveår.

Center for Forældreskab vandt opgaven om at udvikle konceptet, der består af understøttende materiale til brug for hjemmebesøg i familier med børn på 1½ år og 3 år og materiale, der kan inspirere til et styrket samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje.

Indsats: Projektet er blevet udmøntet i 21 kommuner i to runder (12 kommuner i august 2019 og 9 kommuner i november 2019). Kommunerne er blevet introduceret til indholdet i projektet og beskrivelser af de nye tilbud:
1. ’Baggrund, praksis og eftertanke’ (vejledning til sundhedsplejerskerne)
2. Materialer til brug for besøgene (animationsfilm, videofilm, skriftligt materiale til forældre med QR-koder til digitalt indhold, legekort med forslag til aktiviteter, døgnhjul med klistermærker, pose med legetøj mv.)
3. Inspiration og materialer til brug for samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje.

Evaluering: Der er udført telefoninterviews med alle 21 projektledere, otte gruppeinterviews med fagpersoner samt 50 telefoninterviews med forældre, som har deltaget. Godt 2.113 forældre har modtaget tilbud om sundhedsplejerskebesøg, og 1.093 har takket ja og fået besøg.

Udvælgelse af familierne: Der er anvendt forskellige kriterier i kommunerne, fx at sundhedsplejersken har ydet familien et vist antal besøg, eller at familien har haft særlige belastninger, der har vist sig i sundhedsplejerskernes modeller for opsporing. Ved vurdering af familiernes behov og dialog med sundhedsplejersken om de særlige udfordringer, familierne har, viser der sig bekymringer for stigmatisering af familierne fra sundhedsplejerskernes side, og nogle familier takker nej, fordi de er bange for at blive sat i bås eller føler, at de har rigeligt kontakt med kommunen i forvejen.

Materialerne: Generelt skaber materialerne en god ramme for besøget og åbner op for nye dialoger og former for opmærksomhed i forhold til familierne med udgangspunkt i barnet. Det er også en udfordring for sundhedsplejerskerne at arbejde med ”alt det nye” – det kræver tid og øvelse at lære de nye materialer at kende.

En sundhedsplejerske siger om virkningen af materialerne: ”Vi tager udgangspunkt i barnet og så er det helt nyt. Materialet giver andre virkemidler visuelt og en anden forståelse. Det er fint. (Der er) tilbagemelding fra forældre om, at det er en fest for barnet (…) på den måde har det fået et løft.”

En mor med barn på 3 år siger om døgnhjulet: ”Man fik et helt andet overblik, end hvis man bare sidder og skriver det ned.”


Generel vurdering af tilbud med ekstra besøg: Henholdsvis 57 % (1½ års besøg) og 63 % (3 års besøg) af forældrene vurderer, at besøget ”I høj grad har støttet mig i at være forælder” 43 % og 21 % ”I nogen grad” og for 3 års besøget 4 % ”I mindre grad” og 13 % ”Slet ikke”.

En mor siger om besøget ved 3 år: ”Jeg troede, at det der 3 års besøg bare var et tilbud. Men det har gjort en kæmpe forskel. Jeg tror, vi havde været et helt andet sted, hvis hun (sundhedsplejersken) ikke havde været der.”

En far siger om besøget ved 3 år: ”Det var jeg overrasket over, men det var dejligt, og jeg var glad for det. Jeg tror generelt, man kan spare en masse udfordringer, ved at bruge en lille smule mere i sundhedsplejen. Det baserer jeg på, at man som forældre har en masse spørgsmål og ting, man tænker over, og det stopper ikke fordi barnet bliver et år.”

Samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje: Samarbejdet understøttes af samarbejdsmodellerne, der giver overblik og danner grundlag for samarbejdet. Mange kommuner er i proces med samarbejdet og kommer med forskellige erfaringer. Nogle er langt og andre er knapt så langt. Samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud tillægges stor værdi af både forældre og fagpersoner. Forældrene føler tryghed, når sundhedsplejersken er med i samarbejdet, fordi hun kender både forældre og barn.

Opsamling: Samlet set giver projektet stor værdi for familier i udsatte positioner og møder stor opbakning fra professionelle i sundhedspleje og dagtilbud. Det blev flere gange nævnt, hvordan projektets tilbud er noget, man burde tilbyde alle – om ikke andet til alle førstegangsforældre – fordi det er så meningsfuldt for både forældre og professionelle.

Flere fortæller, hvordan de gennem mange år i faget har været involveret i mange projekter – men at projektet ubetinget har været det mest meningsfulde for dem. De håber alle, at projektets aktiviteter kan fortsætte, og flere kommuner fortæller, hvordan de før projektets afslutning er i gang med at arbejde på at få politisk opbakning til at fortsætte projektets aktiviteter. De ser det som om, at de nu er gået ned af en vej, som de er nødt til at fortsætte af.

Evalueringen fra NIRAS kan læses her.