“Man kan blive en bedre forælder af det …”

5. marts 2021

Projektet Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud, som Center for Forældreskab har udviklet materialer til, er blevet midtvejsevaluereret af NIRAS.

Baggrund: I forbindelse med initiativet ”1000 dages program – en bedre start på livet” blev der afsat 41 mio. i en pulje på finansloven i 2019. Indsatserne er målrettet sundhedsplejebesøg i hjemmet og samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud. Tilbuddene skal kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for sårbare og udsatte familier. Sundhedsstyrelsen står for at realisere tilbuddet i perioden 2019-2021.

Center for Forældreskab vandt opgaven om at udvikle dels det understøttende materiale til brug for hjemmebesøg i familier med børn på 1½ år og 3 år og dels materiale, der kan inspirere til et styrket samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje.

Indsats: Projektet er blevet udmøntet i 21 kommuner i to runder (12 kommuner i august 2019 og 9 kommuner i november 2019). Kommunerne er blevet introduceret til indholdet i projektet og beskrivelser af de nye tilbud:
1. ’Baggrund, praksis og eftertanke’ (vejledning til sundhedsplejerskerne)
2. Materialer til brug for besøgene (animationsfilm, videofilm, skriftligt materiale til forældre med QR-koder til digitalt indhold, legekort med forslag til aktiviteter, døgnhjul med klistermærker, pose med legetøj mv.)
3. Inspiration og materialer til brug for samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje.

Evaluering: Der er udført telefoninterviews med alle 21 projektledere, otte gruppeinterviews med fagpersoner samt 50 telefoninterviews med forældre, som har deltaget. Godt 2.113 forældre har modtaget tilbud om sundhedsplejerskebesøg, og 1.093 har takket ja og fået besøg.

Udvælgelse af familierne: Der er anvendt forskellige kriterier i kommunerne, fx at sundhedsplejersken har ydet familien et vist antal besøg, eller at familien har haft særlige belastninger, der har vist sig i sundhedsplejerskernes modeller for opsporing. Ved vurdering af familiernes behov og dialog med sundhedsplejersken om de særlige udfordringer, familierne har, viser der sig bekymringer for stigmatisering af familierne fra sundhedsplejerskernes side, og nogle familier takker nej, fordi de er bange for at blive sat i bås eller føler, at de har rigeligt kontakt med kommunen i forvejen.

Materialerne: Generelt skaber materialerne en god ramme for besøget og åbner op for nye dialoger og former for opmærksomhed i forhold til familierne med udgangspunkt i barnet. Det er også en udfordring for sundhedsplejerskerne at arbejde med ”alt det nye” – det kræver tid og øvelse at lære de nye materialer at kende.

En sundhedsplejerske siger om virkningen af materialerne: ”Vi tager udgangspunkt i barnet og så er det helt nyt. Materialet giver andre virkemidler visuelt og en anden forståelse. Det er fint. (Der er) tilbagemelding fra forældre om, at det er en fest for barnet (…) på den måde har det fået et løft.”

En mor med barn på 3 år siger om døgnhjulet: ”Man fik et helt andet overblik, end hvis man bare sidder og skriver det ned.”


Generel vurdering af tilbud med ekstra besøg: Henholdsvis 57 % (1½ års besøg) og 63 % (3 års besøg) af forældrene vurderer, at besøget ”I høj grad har støttet mig i at være forælder” 43 % og 21 % ”I nogen grad” og for 3 års besøget 4 % ”I mindre grad” og 13 % ”Slet ikke”.


En mor siger om besøget ved 3 år: ”Jeg troede, at det der 3 års besøg bare var et tilbud. Men det har gjort en kæmpe forskel. Jeg tror, vi havde været et helt andet sted, hvis hun (sundhedsplejersken) ikke havde været der.”

En far siger om besøget ved 3 år: ”Det var jeg overrasket over, men det var dejligt, og jeg var glad for det. Jeg tror generelt, man kan spare en masse udfordringer, ved at bruge en lille smule mere i sundhedsplejen. Det baserer jeg på, at man som forældre har en masse spørgsmål og ting, man tænker over, og det stopper ikke fordi barnet bliver et år.”

Samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje: Samarbejdet understøttes af samarbejdsmodellerne, der giver overblik og danner grundlag for samarbejdet. Mange kommuner er i proces med samarbejdet og kommer med forskellige erfaringer. Nogle er langt og andre er knapt så langt. Samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud tillægges stor værdi af både forældre og fagpersoner. Forældrene føler tryghed, når sundhedsplejersken er med i samarbejdet, fordi hun kender både forældre og barn.

Opsamling: Generelt har forløbet været præget af, at COVID-19 epidemien har sat en helt anden dagsorden. Dvs. at en del besøg er aflyst eller slet ikke kommet i stand, og i det tværfaglige samarbejde har man udelukkende kunnet mødes virtuelt.

Projektet anses for at have stor værdi og opbakning hos fagpersoner og forældre, og det anbefales at bruge engagementet til at skabe fremdrift på trods af COVID-19-udfordringer. Der er udarbejdet opmærksomhedspunkter til brug for den sidste del af projektperioden.

Hele midtvejsevalueringen fra NIRAS kan læses her.